Header image

Pravilnik nagradne aktivacije

Zvanična pravila Instagram nagradne aktivacije „kupiDON“ za Ljubitelje kafe Doncafé.

STRAUSS ADRIATIC DOO, ŠIMANOVCI, Miloša Obilića 41, Šimanovci, matični broj: 06299997, PIB: 100001087, koga zastupa generalni direktor Siniša Daničić (u daljem tekstu: Strauss)

  1. Opšte odredbe

1.1. Organizator i realizator konkursa:

Ova pravila sadrže uslove za učešće u Instagram nagradnoj aktivaciji pod nazivom „kupiDON” (u daljem tekstu: „Konkurs”) koja se organizuje na zvaničnoj Instagram stranici Ljubitelje kafe Doncafé. Učešće u Konkursu, odnosno prijavljivanje znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih pravila (u daljem tekstu: „Pravila konkursa”). Lica koja učestvuju u Konkursu su u daljem tekstu: „Učesnik (Učesnici)”. Zvanični Organizator Konkursa je Strauss Adriatic.

1.2. Uslovi učešća u Konkursu:

Učesnik može biti fizičko lice koje je punoletno i koje poseduje državljanstvo Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji.

Podacima Učesnika Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju “Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka”.

Da bi postao Učesnik u Konkursu, posetilac Instagram stranice mora u komentaru ispod najavnog posta da taguje osobu i napiše ljubavni stih. Time otpočinje učestvovanje u nadmetanju za nagradu. Komentari će biti prethodno pregledani i odobreni od strane stručnog žirija, koji bira i pobednike. Organizator zadržava pravo da materijale dobijene iz Konkursa zadrži u svojoj bazi kako bi mu poslužile za potrebe stručnog žiriranja i odabira narednih dobitnika.

  1. Tok Konkursa

2.1. Suština Konkursa:

Učesnik ima direktan pristup Konkursu putem Instragram strane Organizatora. Učesnik se prijavljuje na konkurs putem Instagram stranice tako što će u komentaru ispod objave napisati ljubavni stih i tagovati osobu.

Pravo učešća imaju samo punoletna lica koja su državljani Republike Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji. Učesnici će imati 4 (četiri) dana da u ostave svoj komentar ispod objave na Instagram stranici, kako bi učestvovali u nagradnoj aktivaciji.

Validnim će se smatrati komentari koji su u skladu sa zadatkom. Svi komentari priloženi ispod objave od strane Učesnika prijavljenih putem Instagram stranice biće uzeti u razmatranje ukoliko zadovoljavaju zadatak i nakon toga će ući u izbor za osvajanje poklon paketa.

Konkurs će ukupno trajati četiri (4) dana. Po završetku Konkursa, žiri bira pet (5) dobitnika, koji će biti nagrađeni Doncafé poklon paketom (Doncafe Moment paket + 2 POKLON ŠOLJE).

Konkurs počinje 14. februara i trajaće do 18. februara u 23:59h, nakon čega prestaje mogućnost prijavljivanja novih Učesnika. Organizator nije odgovoran za sadržaj koji Učesnici podnose u okviru prijave putem Instargam Konkursa. Organizator zadržava pravo da sve prispele prijave putem Instagrama, strane odobri ili odbije pre zvaničnog postavljanja na Instagram strani Konkursa, tj. da reaguje i ukloni sadržaj koji je zakonski zabranjen, nepristojan ili uvredljiv. Organizator ima diskreciono pravo, ali ne i obavezu, da isključi svakog učesnika ukoliko posumnja u autorstvo priložene priče.

Prema članu 232. stav 1 Zakona o obligacionim odnosima, o dodeljivanju nagrade u slučaju konkursa odlučuje Organizator konkursa ili jedno ili više lica koja on odredi.

Kriterijum pri odabiru pobednika je kreativnost, a dobitnike će birati stručni žiri (Anja Lovčević – Asistent digitalnog marketinga, Jovana Krstić – Social media menadžer i Jelena Ćorsović, Head of digital).

Ukoliko uslovi konkursa propisuju pravila na osnovu kojih se dodeljuju nagrade, svaki Učesnik ima pravo da zahteva poništenje odluke o dodeljivanju nagrade ako nagrada nije dodeljena saglasno tim pravilima, shodno članu 232. stav 2 ZOO.

2.2. Dobitnici

Dobitnici poklon paketa će biti obavešten u komentaru ispod Instagram objave na stranici Organizatora. Dobitnik će Organizatoru dostaviti neophodne lične podatke radi dostave nagrade putem direktne poruke (DM poruke).

Dobitnikom se može smatrati onaj odabrani Učesnik koji ispunjava uslove za učešće u Konkursu (vidi tačku 1.2.) i koji je izabran od strane stručnog žirija kao pobednik u Konkursu.

Ukoliko Učesnik ne ispunjava uslove, gubi pravo na nagradu i na njegovo mesto dolazi prvi sledeći dobitnik.

  1. Trajanje Konkursa

Konkurs počinje 14. februara i traje do 18. februara 2024. godine u 23:59h.

3.1. Obaveštavanje dobitnika:

Organizator u roku od najkasnije 2 radnih dana nakon odabira dobitnika, obavestiće dobitnika o nagradi putem objave na Instagram stranici Organizatora. Ukoliko se dobitnik u zadatom roku ne izjasni o polaganju prava na nagradu ili ne može dokazati ispravnost svojih podataka, gubi pravo na nagradu i na njegovo mesto stupa rezervni dobitnik (prvi sledeći po izboru žirija), koji stiče pravo na tu nagradu. Način obaveštavanja rezervnog dobitnika, kao i uslovi sticanja prava na nagradu istovetni su sa načinom obaveštavanja i uslovima prvobitnog dobitnika.

  1. Nagrade

U okviru nagradne aktivacije dodeljuju se pet poklon paketa. Pobednici nagradnog konkursa osvajaju: Doncafe Moment paket + 2 POKLON ŠOLJE

  1. Preuzimanje nagrada

5.1. Sa dobitnikom Organizator stupa u kontakt preko Instagram stranice Organizatora.

5.2. Povodom predaje nagrada Organizator će kontaktirati sa dobitnikom preko Instagram stranice Organizatora. Nakon prvog uspešnog kontakta dalje usaglašavanje sa dobitnikom prelazi u nadležnost Organizatora. Uslove preuzimanja nagrade Organizator sa dobitnikom usaglašava putem DM poruke.

5.3. Ukoliko nagrađeni svoju nagradu ne može preuzeti u dogovorenom terminu, u mogućnosti je da prosledi svoju nagradu drugom licu. Zbog nedostataka/grešaka u adresi dostave koju je dao Učesnik (npr. greška u pisanju imena, adrese, itd.), zbog nedostavljanja nagrade ili kašnjenja u isporuci iz tih razloga, odnosno zbog štete koja nastaje u toku isporuke/transporta, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

5.4. Učesnik koji je osvojio nagradu ili je prosledio/prepustio dužan je da sarađuje sa Organizatorom kako bi se nagrada uručila. Organizator će urediti da nagrada u najkraćem roku stigne do onog ko ju je osvojio. Prilikom preuzimanja, nagrađeni Učesnik je obavezan da potpisom potvrdi da je preuzeo nagradu.

5.5. Ukoliko bilo koji dobitnik ne reaguje u skladu sa svojim obavezama u pogledu ove saradnje, i ukoliko na taj način bude onemogućena blagovremena isporuke nagrade, Organizator se neće smatrati odgovornim. Organizator obezbeđuje mogućnost preuzimanja nagrade u datom roku, vreme preuzimanja se ne može produžiti, a propuštanje roka za Učesnika znači gubitak prava na nagradu, i u tom slučaju nagrada se dodeljuje prvom sledećem dobitniku.

  1. Odgovornost i isključenje odgovornosti

Lična je odgovornost Učesnika da se uveri da neovlašćena lica ne učestvuju u Konkursu koristeći njegov Instagram nalog. Organizator ne snosi nikakvu pravnu odgovornost u vezi sa potencijalnim sporovima koji bi mogli da proisteknu iz korisničkog prava.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik (npr. pogrešno ime ili prezime), odnosno za štete koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost.

Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju Instagram strane ili nagradne aktivacije, odnosno ako one nisu dostupne. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova Učesnik je upoznat s tim da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera, i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji, kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.

  1. Ostale informacije

8.1. Svi intelektualni proizvodi prisutni i nastali u toku konkursa su pod zaštitom autorskih prava, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pisane saglasnosti vlasnika prava. Nosilac prava zaštićenog znaka je Organizator. Zaštićeni znak ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne sme se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Organizatora. Protivpravno korišćenje može povući za sobom pravne posledice koje proizlaze iz autorskih, građanskih, odnosno krivičnih propisa.

8.2. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Konkursa bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila Konkursa. U slučaju kršenja odredbi Pravila Konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti pravo pristupa Konkursu.

8.3. Ova pravila Konkursa dostupna su na sajtu Doncafé, na eksternom linku.

8.4. Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti na imejl-adresi [email protected].

8.5. Iz Konkursa su isključeni radnici Organizatora, kao i firme koje učestvuju u organizaciji Konkursa.

8.6. Eventualne pravne sporove nastale sa Učesnicima Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Konkursa merodavno je pravo Republike Srbije. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate nadležnom sudu sa odgovarajućim ovlašćenjima.

  1. Upravljanje i zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka:

9.1. U svrhu organizovanja ove nagradne aktivacije i kontaktiranja pobednika Organizator će prikupljati sledeće podatke onog učesnika čiji ljubavni stih bude najkreativniji uz tag prijatelja: ime i prezime, imejl-adresu, kontakt telefon i adresa prebivališta.

9.2. Učesnik prijavljivanjem daje saglasnost da Organizator lične podatke konkursa koristi radi ispunjenja svojih obaveza iz Pravila Konkursa. Učesnici svoju saglasnost mogu opozvati u svakom trenutku, nakon čega će Organizator prestati sa svakom daljom obradom navedenih podataka. Povlačenjem saglasnosti Učesnik gubi pravo daljeg učešća na nagradnom konkursu. Učesnik ima pravo da zahteva da ga Organizator istinito i potpuno obavesti o svim prikupljenim podacima koji se na njega odnose, da traži da mu se oni stave na uvid i da zahteva njihovu kopiju. U slučaju da se navedeni podaci ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, učesnik ima pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator će podatke čuvati u roku od dva meseca, osim imena i prezimena dobitnika, koji će biti objavljeni na društvenim medijima. stranice www.doncafe.rs.

9.3. U toku učešća u Konkursu Organizator ne čuva nikakve podatke o Učesnicima i u vezi s tim iste ne koristi u druge svrhe.

9.4. Organizator će prikupljene lične podatke dobitnika deliti sa trećom stranom – kurirskim službama kako bi se dostavila nagrada.

14.02.2024.

Beograd